В литургийной жизни церкви особое место принадлежит ежедневному евангельскому чтению, которое обязательно предваряется апостольским посланием. В обиходе устава это кратко называется "рядовым чтением". В богословских трудах накопилось большое количество толкований и проповедей на "Евангельские зачала" и, особенно воскресных. Однако, по всей видимости, мало кто обращает на это внимание хотя св.отцы неслучайно увязали апостольское и евангельское чтения в литургийном строе. Очевидно, что между этими, казалось бы, независимыми отрывками присутствует особая смысловая связь. Таким образом, толкование именно в этой совокупности представляет проблему не только евхаристической экклезиологии, но и пастырского богословия что в сущности составляет интерес Библейской герменевтики особенно в связи с современным духовным состоянием и примером отечественных подвижников.


new: Конференция Польша, Краков 2013.

TEKST POLITYCZNY W HISTORII KULTURY EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

14 и 16 ноября 2013 года в Кракове, Польша прошла международная конференция «TEKST POLITYCZNY W HISTORII KULTURY EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ» («Политический текст в истории культуры Центральной и Восточной Европы»),  организатор  — Институт истории Папского университета Иоанна Павла II в Кракове, Издательство LIBRON.
 В конференции, проходившей на польском и русском языках, приняли участие исследователи из Польши и России. Предметом изучения и дискуссий являлся политический текст во всех его измерениях и жанрах – начиная с политического манифеста, речи, политической программы, юридического акта и политической публицистики, и заканчивая визуальными и аудиовизуальными текстами. Проблема анализировалась сквозь призму его культурного воздействия и обусловленности
. Постановка задачи организаторов сформировала конференцию как форум дискуссии исследователей, представляющих полный спектр гуманитарных наук, в том числе богословских.185

Оргкомитет:

О. Ян Щепаняк, д.и.н., профессор –  Декан Факультета истории и культурного наследия; Якуб Садовский, д.и.н. – директор Института истории; Марцин Жепка, к.ф.н.; Мацей Закжевский, к.полит.н.;Ольга Надскакула, к.полит.н.; Магдалена Лейман – учёный секретарь конференции.

Сравнительно молодой Папский университет Иоанна Павла II в Кракове, впервые организовывая конференцию международного масштаба, поднял необычную тему изучения политического текста. В этой связи вызвал значительный интерес научных центров России, поэтому программа конференции публикуется полностью в авторской редакции:

Приветствие:

Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UJPPII, ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak.
Dyrektor Instytutu Historii UPJPII, dr hab. Jakub Sadowski.

пленарное заседание:

Prof. dr hab. Władimir Niewieżyn (Rosyjska Akademia Nauk), «ЗастольныеречиИосифаСталинакакполитическиетексты»
Dr hab. Kazimierz Jurczak (Uniwersytet Jagielloński), Teksty założycielskie rewolucji. Rumunia 1989
Prof. dr hab. Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),Dwa wystąpienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej –  – koncepcja Prawa i Sprawiedliwości polityki historycznej (1 IX 2009 roku).
Prof. drhab. LaurasBielinis (UniwersytetWitoldaWielkiegowKownie), «Противоречие политического и административного в президентском тексте  (на примере речей Президента Литвы Д. Грибаускайте)»
Doc. drhab. AłłaDiomidowa (UniwersytetWileński),Суперлатив в современном российском политическом тексте на материале президентских речей периода кризиса 2008-2009 гг.).
Prof. drhab. Anatolij Łysiuk (BrzeskiUniwersytetPaństwowy), Политическая речь Александра Лукашенко: риторические идеалы и техники.

На сессиях:

Prof. drhab. Borys Jegorow (Rosyjska Akademia Nauk),Попытка в 1990-х гг. воззваниями решить конфликт между Арменией и Азербайджаном.
212
Dr Ałła Papcowa (Państwowy Uniwersytet w Komracie),Политические тексты Гагаузии.
Dr Sachowat Zachidowa (Uzbecki Państwowy Instytut Kultury Fizycznej w Taszkiencie), Ибн Фадлан и Беруни о политико-дипломатическом тексте,
о его информационной, безопасной передаче.
DrHelenaSojka-Masztalerz (UniwersytetWrocławski),Nowawładza, noweporządki, nowimówcy — oprzemówieniachagitacyjnychpowyborachdoUkraińskiegoZgromadzeniaNarodowegoZachodniejUkrainywpaździerniku 1939 r.
DrBartoszHordecki (UniwersytetAdamaMickiewicza), SemantykaorędziaPrezydentaFederacjiRosyjskiej (natleXIX-wiecznychmanifestówideologiicarskiej).
DrOlgaNadskakuła (UniwersytetPapieskiJanaPawłaII), Przemówienie Władimira Putina na forum dyskusyjnym Klubu Wałdaj z września 2013 roku.
DrDariaSiemionowa (PermskiNarodowyBadawczyUniwersytetTechniczny), Текст как инструмент формирования политической идентичности (на примере материалов Русской православной церкви)
Ks. mgr Władimir Siergiejew (Metropolia Baszkortostańska Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego),Духовный аспект политического текста русского духовенства  (по периодике 1917 года Уфимской епархии).
prof. dr hab. Wiaczesław Szulżenko, dr Igor Gołowczenko PaństwowyUniwersytetLingwistycznywPiatigorsku),„Высказывание перед смертью” как политический жест в пространстве культуры  (от русских террористов до исламских шахидов).
DrBeataKaczmarczyk (UniwersytetWrocławski),Ozastosowaniujęzykapolskiegowaktachprawnychidokumentachdyplomatycznych  XVIwieku.
DrAdamKucharski (UniwersytetMikołajaKopernika),StaropolskiediariuszepodróżyjakotekstypolitycznenaprzykładzierelacjizwyjazduJerzegoStanisławaDzieduszyckiegodoNiderlandów (1692).
Mgr Albert Sendor (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II),Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy. Rola adresu z 10 grudnia 1866 roku do cesarza Franciszka Józefa na drodze do zawarcia obustronnej umowy między cesarzem a Galicją.
Dr Lidia Wiatrowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza),Umowa Wiedeńska i Umowa Nowosadzka jako manifesty jedności językowo-kulturowej i politycznej Słowian południowych.
Mgr Ekaterina Kolb (Uniwersytet Warszawski),Programy polskich partii politycznych jako sposób narzucania społeczeństwu pewnego modelu wartości.
Mgr Justyna Żurek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II),Strategie legitymizacyjne w polskich komunistycznych manifestach politycznych (1944-1952).
DrLarysaPiskunowa (UralskiUniwersytetFederalnywekaterynburgu), Политический и художественно-философский текст в практике жизнестроительства российских меценатов в культуре Серебряного века: институциональный анализ.
DrLucijaTupczijenko-Kadyrowa (UniwersytetKulturyiSztukiwKijowie), Некоторые заметки о прагматике политического текста (на примере некоторых ответных документов на постановление 1948 г. в области музыкальной культуры).
DrJelenaTichomirowa (BiałoruskiUniwersytetPaństwowywMińsku), Семиотические аспекты политического троллинга: на примере агитационной кампании Алексея Навального.
Prof. drhab. GulszatGaliullina (KazańskiUniwersytetPaństwowy),Прагмалингвистические аспекты татарского политического текста:  фразеология и метафорика – skrót (wystąpienienadesłane).
Drhab. AgnieszkaKorniejenko (UniwersytetJagielloński),DrHubertBilewicz (UniwersytetGdański), Wspólnotawyobrażona. Zzagadnień współczesnejikonografiinaroduukraińskiego.
MgrMagdalenaLejman (UniwersytetPapieskiJanaPawłaII),Filmjakoinstrukcjapolityczna. Napodstawie «Sąduhonoru» AbramaRooma.
MgrOlenaKowalenko (UniwersytetPapieskiJanaPawłaII),  KreskówkajakomanifestpolitycznywZSRR.
DrMaciejStrutyński (UniwersytetJagielloński),Masoneriajakoaktywnyelement życiapolitycznegowopiniipolskich środowiskprawicowych (1989-2012).
MgrAntonSaifullayeu (UniwersytetWarszawski),Tekstpolitycznyjakoinstrumentkształtowaniaprzeszłościwyobrażonej  wprocesiestanowieniapaństwowościitożsamościbiałoruskiej.
MgrJuliaOstapenko (Uniwersytet Śląski), Manipulacjawdyskursiepolitycznym.
DrTadeuszPółchłopek (UniwersytetRzeszowski),RomantycznaideawolnościwtekstachpolitycznychLeszkaDuninaBorkowskiego 1848-1850.
DrMałgorzataAbassy (UniwersytetJagielloński),Tekstpolitycznyjakoczynnikkulturotwórczy. Dokumentyprogramowedekabrystów.
DrMonikaGrącka (UniwersytetWarszawski),RewizjaprogramuspołecznegowbeletrystyceNikołajaN. Złatowratskiego (1845-1911).
Drhab. AnnaJędrzejkiewicz (UniwersytetWarszawski),„Dlaczegoprzestałembyć rewolucjonistą”  LwaTichomirowa.  Uwagi o pewnej dialogowej reakcji, pozostającej na marginesie sporów ideologicznych.
Dr Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II),Antypolityczność państwa snu Alfreda Kubina.
Mgr Piotr Obacz (Uniwersytet Jagielloński),Tekst polityczny jako element codzienności.
MgrAnastasijaKrużalina (IrkuckiUniwersytetPaństwowy), «Национальная концепция» в интерпретации польских революционеров и российских реакционеров середины XIX века: общее и особенное».
Drhab. JakubSadowski (UniwersytetPapieskiJanaPawłaII), «История ВКП(б). Краткий курс» в системе тоталитарной культуры.
MgrJelenaOszczepkowa (PołudniowoukraińskiPaństwowyUniwersytetPedagogicznywOdessie), Влияние политического текста на изменение уровня политической активности граждан.
Drhab. AłłaDiomidowa (UniwersytetWileński), Суперлатив в современном российском политическом тексте(на материале президентских речей периода кризиса 2008-2009 гг.).
Dr Rimma Iwanowa (Narodowy Uniwersytet Badawczy w Niżnym Nowogrodzie),  Речевой портрет политических деятелей – кандидатов на должность руководителя администрации города(на материале выборной компании 2012 года в Нижнем Новгороде, Россия).
Dr Żanna Nikonowa (Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny w Niżnym Nowogrodzie),Лингвокультурная специфика текстов  политических дебатов.
DrJelenaSmolanina (PermskiUniwersytetPaństwowy),Особенности метафоризации в научном политическом тексте(на материале научной статьи А. Дж. Грегоранаанглийскомязыке  “The roots of revolutionary ideology”) – skrót (wystąpienie nadesłane).
Dr Vilma Linkevičiūtė (Uniwersytet Wileński),Conflict communication discourse of Valdis Adamkus: benefit domain.
Dr Konstantin Bugrov (Uralski Uniwersytet Federalny, Jekaterynburg),Political Texts of Republican Tradition in the Cultural Context of Westernizing Russia   (17 – 18th centuries).
Mgr Jekaterina Chudiakowa (Uralski Uniwersytet Federalny, Jekaterynburg),Casual dress as a reflection of the political text.
Dr Marcin Rzepka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),Khomeini writes a letter to Gorbachev. The political function of a rather (un)political text.
Mgr Paweł Kajzar (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),  Polityczne konsekwencje pochówku Józefa Piłsudskiego na Wawelu.
Mgr Tomasz Wicha (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Spór o krzyż smoleński w Warszawie na podstawie wybranych tekstów prasowych.
Zbigniew Dorawa (Uniwersytet Gdański),Wpływ przemówienia Józefa Becka z 5.05. 1939 r. na polską kulturę polityczną.
Mateusz Jamro (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),Język polityki a kultura medialna w PRL.Analiza przemówień czołowych działaczy PZPR oraz odpowiadających im kronik filmowych.

Пленарное заседание:

214
Prof. dr hab. Władimir Biełous (Petersburski Uniwersytet Państwowy),Поэтический текст как политический феномен. Д. Быкова.
Prof. drhab. OlgaPorszniewa (UralskiUniwersytetFederalny, Jekaterynburg), “Политическая поэзия” Красного лагеря периода гражданской войны на Урале  как знаково-символическое пространство представлений.
Prof. drhab. LeokadiaWitkowskaja (PaństwowyUniwersytetLingwistycznywPiatigorsku),  prof. drhab. OlgaStraszkowa (PółnocnokaukaskiUniwersytetFederalny, Stawropol),  Политический дискурс в эстетических концепциях и поэзии русских символистов периода первой русской революции (1905г).
zwiedzanie Katedry Wawelskiej z ks. prof. dr. hab. Jackiem Urbanem  (w języku polskim i rosyjskim)- ЭкскурсиявкафедральныйВавельскийсобор.
Okrągły stół Tekst polityczny w historii kultury: problemy metodologiczne (w języku rosyjskim) – круглыйстолдискуссиипометодологическимпроблемам.

Для читателей Богословского портала может показаться интересной богословская сторона вопроса актуальности анализа политического текста:
Известно, что первым Московским собором РПЦ в 1917 году было принято постановление о принципиальном неучастии духовенства в политике. Тем не менее, такие прецеденты присутствовали и особенно в период гражданской войны. Для анализа проблемы использовался опыт политической деятельности Уфимской епархии в период 1917-1919 годов. В это время созданный епархией  Уфимский союз православных советов (УСПС) выступил на выборах в Уфимскую городскую думу в оппозиции к эсерам, меньшевикам, кадетам и прочим социалистическим партиям и одержал убедительную победу, получив 28 % голосов (при относительно высокой избирательной активности  населения в 12%). Анализируя полемику, оказалось, что доверие избирателей было завоевано: исповеднической деятельностью духовенства в период террора большевиков, а также впечатляющей программы организации всей экономической жизни вокруг церковно-приходских советов. Впервые на политическом уровне были поставлены задачи деятельного воплощения христианских заповедей о милосердии, взаимном прощении и помощи нуждающимся.
Некоторые стороны анализа были затронуты в докладе директора Института истории д.и.н.Якуба Садовского «История ВКП(б). Краткий курс» в системе тоталитарной культуры». Так, например, было выявлено важное место «новояза» в деноминации процессов и корректуре значений. Так называемый «словник» тоталитарной культуры — как понятийный аппарат представляет серьезную богословскую проблему для духовенства в политическом общении. Борис Егоров, Проф.д.ф.н.(РАН)-  коснулся интересной интерпретации «симфонии» властей в контексте собственного опыта в 1990-х годах в решении конфликта между Арменией и Азербайджаном. Дарья Семенова (ПНИТУ), к.п.н. рассматривала текст как инструмент формирования политической идентичности на примере интернет материалов духовенства РПЦ. Елена Ощепкова (ЮГПУ) исследуя влияние политического текста, отметила зависимость манипуляторного преломления от мировоззрения индивида. В дискуссии за «круглым столом» о методологических принципах было констатировано расширение политического текста в пространстве социальных сетей.
Публикация материалов планируется организаторами в 2014 году.
205 (640x357)
Прот.В.Сергеев. 27.11.13.
#agiocru_new_krakow

Комментариев нет: